Theo LinkedIn, số lượt đề cập AI tạo sinh và các sản phẩm liên quan đã tăng 60% trong 9 tháng đầu năm so với trước đó. Số công ty có vị trí “trưởng bộ phận AI” cũng tăng gấp ba trong vòng 5 năm qua.

  • Ứng dụng tìm việc Adzuna cho biết có ít nhất 7 quảng cáo mới với nội dung tìm kiếm kỹ sư ra lệnh đăng tại Anh trong tháng 10.
  • Kỹ sư ra lệnh không nhất thiết phải biết viết code, lập trình. Nhiệm vụ của họ là viết và tùy chỉnh câu lệnh, đoạn văn bản để AI thực hiện theo yêu cầu. Họ sẽ liên tục câu hỏi và trao đổi với chatbot, nhằm cải thiện câu trả lời của chúng cho tới khi nhận được thông tin phù hợp.
  • Một số vị trí kỹ sư ra lệnh có thể đạt mức lương tới 375.000 USD mỗi năm.
  • Ngoài kỹ sư ra lệnh, AI tạo sinh cũng tạo ra nhu cầu tuyển dụng các vị trí khác như chuyên viên về đạo đức AI, giám đốc phát triển AI, thanh tra và người huấn luyện, quản lý máy móc liên quan đến AI.