Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Tác giả: Đường Mật
Nguồn: wattpad.com/user/-___Meo_Luoi___-
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Editor + Beta: Ngạn Tịnh
Converter: Củ Lạc
Bìa: Phòng tranh Tử Lan

Bạch Vi là một nhiệm vụ giả. Cô phải xuyên qua hàng ngàn tiểu thế giới làm nhiệm vụ.

Cô vốn nghĩ rằng bản thân mình ở đây chính là vì ngược tra nam, tra nữ. Không ngờ, lại có nhiệm vụ ẩn giấu dành cho cô...

- --

Có một bạn trai là kẻ si tình cũng biến thành vật hy sinh.

Bị tráo đổi cũng thành vật hy sinh.

Một lòng tôn sùng Lương- Chúc cũng thành vật hy sinh.

Gặp một nam chính trường sinh bất tử cũng trở thành vật hy sinh...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 1 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 3 tuần trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 1 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 1 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 5 ngày trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 1 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 1 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 1 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 1 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 1 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 1 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 1 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 1 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 1 tháng trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 1 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 1 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 1 tháng trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 1 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 1 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 1 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 1 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 1 tháng trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 2 tuần trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 1 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 1 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 1 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 1 tháng trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 1 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 1 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 1 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 1 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 1 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 1 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 1 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 1 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 2 tuần trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 1 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 1 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 1 tháng trước
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 1 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 1 tháng trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 1 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 1 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 1 tháng trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 1 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 1 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 1 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 1 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 1 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 1 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 1 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 1 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 1 tháng trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 1 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 1 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 1 tháng trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 1 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 1 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 1 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 1 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 1 tháng trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 1 tháng trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 1 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 1 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 1 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 3 ngày trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 1 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 1 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 1 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 1 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 1 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 1 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 1 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 1 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 1 tháng trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 1 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 1 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 1 tháng trước
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 1 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 1 tháng trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 1 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 1 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 1 tháng trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 1 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 1 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 1 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 1 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 1 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 1 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 1 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 1 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 1 tháng trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 1 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 1 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 1 tháng trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 1 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 1 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 1 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 1 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 1 tháng trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 1 tháng trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 1 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 1 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 1 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 1 tháng trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 1 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 1 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 1 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 1 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 1 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 1 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 1 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 1 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 1 tháng trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 1 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 1 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 1 tháng trước
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 1 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 1 tháng trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 1 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 1 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 1 tháng trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 1 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 1 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 1 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 1 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 1 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 1 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 1 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 1 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 1 tháng trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 1 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 1 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 1 tuần trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 1 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 1 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 1 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 1 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 2 tuần trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 1 tháng trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 1 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 1 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 1 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 1 tháng trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 1 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 1 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 1 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 1 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 1 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 1 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 1 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 1 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 1 tháng trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 1 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 1 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 1 tháng trước
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 1 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 1 tháng trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 1 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 1 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 1 tháng trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 1 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 1 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 1 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 1 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 1 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 1 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 1 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 1 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 1 tháng trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 1 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 1 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 1 tháng trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 1 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 1 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 1 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 1 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 1 tháng trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 1 tháng trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 1 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 1 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 1 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 1 tháng trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 1 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 1 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 1 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 1 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 1 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 1 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 1 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 1 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 1 tháng trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 1 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 1 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 1 tháng trước
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 1 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 1 tháng trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 1 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 1 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 1 tháng trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 1 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 1 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 1 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 1 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 1 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 1 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 1 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 1 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 1 tuần trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 1 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 1 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 1 tháng trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 1 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 1 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 1 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 1 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 1 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 1 tháng trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 1 tháng trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 1 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 1 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 1 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 1 tháng trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 1 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 1 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 1 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 1 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 1 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 1 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 1 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 1 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 1 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 2 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 4 tháng trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 2 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 11 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 11 tháng trước
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 11 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 11 tháng trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 11 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 11 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 11 tháng trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 1 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 11 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 11 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 11 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 2 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 11 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 7 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 11 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 11 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 2 tháng trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 6 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 11 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 2 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 11 tháng trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 11 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 11 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 4 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 11 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 11 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 11 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 5 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 11 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 5 tháng trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 11 tháng trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 11 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 3 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 11 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 11 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 11 tháng trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 11 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 11 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 3 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 2 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 11 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 1 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 11 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 11 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 3 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 11 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 3 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 11 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 11 tháng trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 11 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 11 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 1 tháng trước
Chương 50: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (1) 11 tháng trước
Chương 49: Nhiệm Vụ Thứ Bảy 11 tháng trước
Chương 48: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (8) 11 tháng trước
Chương 47: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (7) 11 tháng trước
Chương 46: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (6) 11 tháng trước
Chương 45: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (5) 11 tháng trước
Chương 44: Nhiệm Vụ Thứ Sáu (4) 11 tháng trước
Chương 43: Nhiệm vụ thứ sáu (3) 11 tháng trước
Chương 42: Nhiệm vụ thứ sáu (2) 5 tháng trước
Chương 41: Nhiệm vụ thứ sáu (1) 11 tháng trước
Chương 40: Nhiệm Vụ Thứ Sáu 11 tháng trước
Chương 39: Nhiệm Vụ Thứ Năm (6) 11 tháng trước
Chương 38: Nhiệm vụ thứ năm (5) 11 tháng trước
Chương 37: Nhiệm Vụ Thứ Năm (4) 11 tháng trước
Chương 36: Nhiệm Vụ Thứ Năm (3) 3 tháng trước
Chương 35: Nhiệm Vụ Thứ Năm (2) 3 tháng trước
Chương 34: Nhiệm vụ thứ năm (1) [Song càng, hai chương hợp nhất] 11 tháng trước
Chương 33: Nhiệm vụ thứ năm 5 tháng trước
Chương 32: Nhiệm vụ thứ tư (6) 11 tháng trước
Chương 31: Nhiệm vụ thứ tư (5) 11 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ thứ tư (4) [Song càng, hai chương hợp nhất] 11 tháng trước
Chương 29: Nhiệm vị thứ tư (3) [Song càng, hai chương hợp nhất] 11 tháng trước
Chương 28: Nhiệm vụ thứ tư (3) 11 tháng trước
Chương 27: Nhiệm vụ thứ tư (1) 5 tháng trước
Chương 26: Nhiệm vụ thứ tư 5 tháng trước
Chương 25: Nhiệm vụ thứ ba (9) 11 tháng trước
Chương 24: Nhiệm vụ thứ ba (8) [Song càng, hai chương hợp nhất] 11 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ thứ ba (7) 11 tháng trước
Chương 22: Nhiệm vụ thứ ba (6) 11 tháng trước
Chương 21: Nhiệm vụ thứ ba (5) [Song càng, hai chương hợp một] 11 tháng trước
Chương 20: Nhiệm vụ thứ ba (4) 11 tháng trước
Chương 19: Nhiệm vụ thứ ba (3) 11 tháng trước
Chương 18: Nhiệm vụ thứ ba (2) 11 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ thứ ba (1) 11 tháng trước
Chương 16: Nhiệm vụ thứ ba 11 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ thứ hai (7) [Hai chương hợp một] 11 tháng trước
Chương 14: Nhiệm vụ thứ hai (6) 11 tháng trước
Chương 13: Nhiệm vụ thứ hai (5) 3 tháng trước
Chương 12: Nhiệm vụ thứ hai (4) 11 tháng trước
Chương 11: Nhiệm vụ thứ hai (3) 11 tháng trước
Chương 10: Nhiệm vụ thứ hai (2) 3 tháng trước
Chương 9: Nhiệm vụ thứ hai (1) 11 tháng trước
Chương 8: Nhiệm vụ thứ hai 11 tháng trước
Chương 7: Nhiệm vụ thứ nhất (6) 3 tháng trước
Chương 6: Nhiệm vụ thứ nhất (5) 11 tháng trước
Chương 5: Nhiệm vụ thứ nhất (4) 11 tháng trước
Chương 4: Nhiệm vụ thứ nhất (3) 11 tháng trước
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất (2) 11 tháng trước
Chương 2: Nhiệm vụ thứ nhất (1) 11 tháng trước
Chương 1: Nhiệm vụ thứ nhất 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420