Nguyên Tôn
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn
Nguồn: Truyện YY, Bạch Ngọc Sách
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 3 tuần trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 3 tuần trước
Chương 48: Đánh bại một người 3 tuần trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 3 tuần trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 3 tuần trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 3 tuần trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 3 tuần trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 3 tuần trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 3 tuần trước
Chương 41: Huyền mang thuật 3 tuần trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 3 tuần trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 6 ngày trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 3 tuần trước
Chương 37: Song song đột phá 3 tuần trước
Chương 36: Ám chiêu 3 tuần trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 3 tuần trước
Chương 34: Mưu linh thác 3 tuần trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 3 tuần trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 3 tuần trước
Chương 31: Lập uy 3 tuần trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 3 tuần trước
Chương 29: Thác ngọc linh 3 tuần trước
Chương 28: Vào giáp viện 3 tuần trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 3 tuần trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 3 tuần trước
Chương 25: Chiến lâm phong 3 tuần trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 3 tuần trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 3 ngày trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 3 tuần trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 3 tuần trước
Chương 20: Nguyên thuật 3 tuần trước
Chương 19: Khai mạch 3 tuần trước
Chương 18: Văn võ! 3 tuần trước
Chương 17: Lâm phong 3 tuần trước
Chương 16: Đào góc tường 3 tuần trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 3 tuần trước
Chương 14: Thần hồn 3 tuần trước
Chương 13: Trùng mạch 3 tuần trước
Chương 12: Nguyên thực 3 tuần trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 3 tuần trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 3 tuần trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 3 tuần trước
Chương 8: Tìm bát mạch 3 tuần trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 3 tuần trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 3 tuần trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 3 tuần trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 3 tuần trước
Chương 3: Tô ấu vi 3 tuần trước
Chương 2: Nguyên văn 1 tuần trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 3 tuần trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 3 tuần trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 1 tuần trước
Chương 48: Đánh bại một người 3 tuần trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 3 tuần trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 3 tuần trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 3 tuần trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 3 tuần trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 3 tuần trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 3 tuần trước
Chương 41: Huyền mang thuật 3 tuần trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 3 tuần trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 3 tuần trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 3 tuần trước
Chương 37: Song song đột phá 3 tuần trước
Chương 36: Ám chiêu 3 tuần trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 3 tuần trước
Chương 34: Mưu linh thác 3 tuần trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 3 tuần trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 3 tuần trước
Chương 31: Lập uy 3 tuần trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 3 tuần trước
Chương 29: Thác ngọc linh 3 tuần trước
Chương 28: Vào giáp viện 3 tuần trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 3 tuần trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 3 tuần trước
Chương 25: Chiến lâm phong 3 tuần trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 3 tuần trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 3 tuần trước
Chương 48: Đánh bại một người 3 tuần trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 3 tuần trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 6 ngày trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 3 tuần trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 3 tuần trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 3 tuần trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 3 tuần trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 1 tuần trước
Chương 41: Huyền mang thuật 3 tuần trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 3 tuần trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 3 tuần trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 3 tuần trước
Chương 37: Song song đột phá 3 tuần trước
Chương 36: Ám chiêu 3 tuần trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 3 tuần trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 3 tuần trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 3 tuần trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 3 tuần trước
Chương 34: Mưu linh thác 3 tuần trước
Chương 20: Nguyên thuật 3 tuần trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 3 tuần trước
Chương 19: Khai mạch 3 ngày trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 3 tuần trước
Chương 18: Văn võ! 3 tuần trước
Chương 31: Lập uy 3 tuần trước
Chương 17: Lâm phong 3 tuần trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 3 tuần trước
Chương 16: Đào góc tường 3 tuần trước
Chương 29: Thác ngọc linh 3 tuần trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 3 tuần trước
Chương 14: Thần hồn 3 tuần trước
Chương 13: Trùng mạch 3 tuần trước
Chương 28: Vào giáp viện 3 tuần trước
Chương 12: Nguyên thực 3 tuần trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 3 tuần trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 3 tuần trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 3 tuần trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 3 tuần trước
Chương 25: Chiến lâm phong 3 tuần trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 3 tuần trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 3 tuần trước
Chương 8: Tìm bát mạch 3 tuần trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 3 tuần trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 3 tuần trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 3 tuần trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 3 tuần trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 3 tuần trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 3 tuần trước
Chương 20: Nguyên thuật 3 tuần trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 3 tuần trước
Chương 19: Khai mạch 3 tuần trước
Chương 3: Tô ấu vi 3 tuần trước
Chương 2: Nguyên văn 3 tuần trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 3 tuần trước
Chương 18: Văn võ! 3 tuần trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 3 tuần trước
Chương 17: Lâm phong 3 tuần trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 3 tuần trước
Chương 16: Đào góc tường 3 tuần trước
Chương 48: Đánh bại một người 3 tuần trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 3 tuần trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 3 tuần trước
Chương 14: Thần hồn 3 tuần trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 3 tuần trước
Chương 13: Trùng mạch 3 tuần trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 3 tuần trước
Chương 12: Nguyên thực 3 tuần trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 3 tuần trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 3 tuần trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 3 tuần trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 3 tuần trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 3 tuần trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 3 tuần trước
Chương 41: Huyền mang thuật 3 tuần trước
Chương 8: Tìm bát mạch 3 tuần trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 3 tuần trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 3 tuần trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 3 tuần trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 3 tuần trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 3 tuần trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 3 tuần trước
Chương 37: Song song đột phá 3 tuần trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 3 tuần trước
Chương 36: Ám chiêu 3 tuần trước
Chương 3: Tô ấu vi 3 tuần trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 3 tuần trước
Chương 2: Nguyên văn 3 tuần trước
Chương 34: Mưu linh thác 3 tuần trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 3 tuần trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 3 tuần trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 3 tuần trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 3 tuần trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 3 tuần trước
Chương 31: Lập uy 3 tuần trước
Chương 48: Đánh bại một người 3 tuần trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 3 tuần trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 3 tuần trước
Chương 29: Thác ngọc linh 3 tuần trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 3 tuần trước
Chương 28: Vào giáp viện 3 tuần trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 3 tuần trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 3 tuần trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 3 tuần trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 3 tuần trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 3 tuần trước
Chương 25: Chiến lâm phong 3 tuần trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 3 tuần trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 3 tuần trước
Chương 41: Huyền mang thuật 3 tuần trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 3 tuần trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 3 tuần trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 3 tuần trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 3 tuần trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 3 tuần trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 3 tuần trước
Chương 20: Nguyên thuật 3 tuần trước
Chương 37: Song song đột phá 3 tuần trước
Chương 19: Khai mạch 3 tuần trước
Chương 36: Ám chiêu 3 tuần trước
Chương 18: Văn võ! 3 tuần trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 3 tuần trước
Chương 17: Lâm phong 3 tuần trước
Chương 34: Mưu linh thác 3 tuần trước
Chương 16: Đào góc tường 3 tuần trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 3 tuần trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 3 tuần trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 3 tuần trước
Chương 14: Thần hồn 3 tuần trước
Chương 31: Lập uy 3 tuần trước
Chương 13: Trùng mạch 3 tuần trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 3 tuần trước
Chương 12: Nguyên thực 3 tuần trước
Chương 29: Thác ngọc linh 3 tuần trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 3 tuần trước
Chương 28: Vào giáp viện 3 tuần trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 3 tuần trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 3 tuần trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 3 tuần trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 3 tuần trước
Chương 25: Chiến lâm phong 3 tuần trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 3 tuần trước
Chương 8: Tìm bát mạch 3 tuần trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 3 tuần trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 3 tuần trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 3 tuần trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 3 tuần trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 3 tuần trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 3 tuần trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 3 tuần trước
Chương 20: Nguyên thuật 3 tuần trước
Chương 3: Tô ấu vi 3 tuần trước
Chương 19: Khai mạch 3 tuần trước
Chương 2: Nguyên văn 3 tuần trước
Chương 18: Văn võ! 3 tuần trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 3 tuần trước
Chương 17: Lâm phong 3 tuần trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 3 tuần trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 3 tuần trước
Chương 16: Đào góc tường 3 tuần trước
Chương 48: Đánh bại một người 3 tuần trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 3 tuần trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 3 tuần trước
Chương 14: Thần hồn 3 tuần trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 3 tuần trước
Chương 13: Trùng mạch 3 tuần trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 3 tuần trước
Chương 12: Nguyên thực 3 tuần trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 3 tuần trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 3 tuần trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 3 tuần trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 3 tuần trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 3 tuần trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 3 tuần trước
Chương 41: Huyền mang thuật 3 tuần trước
Chương 8: Tìm bát mạch 3 tuần trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 3 tuần trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 3 tuần trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 3 tuần trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 3 tuần trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 3 tuần trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 3 tuần trước
Chương 37: Song song đột phá 3 tuần trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 3 tuần trước
Chương 36: Ám chiêu 3 tuần trước
Chương 3: Tô ấu vi 3 tuần trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 3 tuần trước
Chương 2: Nguyên văn 3 tuần trước
Chương 34: Mưu linh thác 3 tuần trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 3 tuần trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 3 tuần trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 3 tuần trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 3 tuần trước
Chương 31: Lập uy 3 tuần trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 3 tuần trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 3 tuần trước
Chương 48: Đánh bại một người 3 tuần trước
Chương 29: Thác ngọc linh 3 tuần trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 3 tuần trước
Chương 28: Vào giáp viện 3 tuần trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 3 tuần trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 3 tuần trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 3 tuần trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 3 tuần trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 3 tuần trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 3 tuần trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 3 tuần trước
Chương 25: Chiến lâm phong 3 tuần trước
Chương 41: Huyền mang thuật 3 tuần trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 3 tuần trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 3 tuần trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 3 tuần trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 3 tuần trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 3 tuần trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 3 tuần trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 3 tuần trước
Chương 37: Song song đột phá 3 tuần trước
Chương 20: Nguyên thuật 3 tuần trước
Chương 36: Ám chiêu 3 tuần trước
Chương 19: Khai mạch 3 tuần trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 3 tuần trước
Chương 18: Văn võ! 3 tuần trước
Chương 34: Mưu linh thác 3 tuần trước
Chương 17: Lâm phong 3 tuần trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 3 tuần trước
Chương 16: Đào góc tường 3 tuần trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 3 tuần trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 3 tuần trước
Chương 31: Lập uy 3 tuần trước
Chương 14: Thần hồn 3 tuần trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 3 tuần trước
Chương 13: Trùng mạch 3 tuần trước
Chương 29: Thác ngọc linh 3 tuần trước
Chương 12: Nguyên thực 3 tuần trước
Chương 28: Vào giáp viện 3 tuần trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 3 tuần trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 10 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 10 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 10 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 10 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 10 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 10 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 10 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 10 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 10 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 10 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 10 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 10 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 10 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 10 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 10 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 10 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 10 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 10 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 10 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 10 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 4 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 2 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 2 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 1 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 2 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 2 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 21: Long bộ, long bi thủ 5 tháng trước
Chương 20: Nguyên thuật 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 19: Khai mạch 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 18: Văn võ! 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 17: Lâm phong 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 16: Đào góc tường 2 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 14: Thần hồn 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 13: Trùng mạch 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 12: Nguyên thực 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 2 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 10: Nhận được cơ duyên 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 5 tháng trước
Chương 9: Bát mạch xuất hiện 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 8: Tìm bát mạch 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 7: Vùng đất thần bí 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 6: Từ đường đất tổ 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 3: Tô ấu vi 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 2: Nguyên văn 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 48: Đánh bại một người 1 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Sự thay đổi khác thường 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 46: Phủ thí bắt đầu 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 45: Trước khi phủ thí 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước
Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 5 tháng trước
Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 5 tháng trước
Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 5 tháng trước
Chương 31: Lập uy 5 tháng trước
Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 5 tháng trước
Chương 30: Mở đệ tam mạch 5 tháng trước
Chương 41: Huyền mang thuật 5 tháng trước
Chương 29: Thác ngọc linh 5 tháng trước
Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 5 tháng trước
Chương 28: Vào giáp viện 5 tháng trước
Chương 39: Gặp phải kẻ địch 5 tháng trước
Chương 27: Kết thúc kỳ thi 5 tháng trước
Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 5 tháng trước
Chương 26: Xu thế quật khởi 5 tháng trước
Chương 37: Song song đột phá 5 tháng trước
Chương 25: Chiến lâm phong 5 tháng trước
Chương 36: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 24: Lộ ra uy thế 5 tháng trước
Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 5 tháng trước
Chương 23: Để lộ tài hoa 5 tháng trước
Chương 34: Mưu linh thác 5 tháng trước
Chương 22: Đại khảo tiến đến 5 tháng trước
Chương 33: Hai nàng gặp mặt 5 tháng trước