Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới
Tác giả: Mai Lục Hạ
Nguồn: Sàn Truyện
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Hai đứa bạn thân vô tình được hệ thống chọn phải, từ đó cùng nhau xuyên tới các thế giới do hệ thống đặt ra.

Chính vì hai người tính cách khác nhau, nên tới các thế giới cũng tạo ra những tình huống quái lạ khiến thế giới trong truyện trở nên hỗn loạn.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Trốn tìm (7) 1 tuần trước
Chương 49: Trốn tìm (6) 1 tuần trước
Chương 48: Trốn tìm (5) 1 tuần trước
Chương 47: Trốn tìm (4) 1 tuần trước
Chương 46: Trốn tìm (3) 1 tuần trước
Chương 45: Trốn tìm (2) 1 tuần trước
Chương 44: Trốn tìm (1) 1 tuần trước
Chương 43: Ma thuật (end) 1 tuần trước
Chương 42: Ma thuật (20) 1 tuần trước
Chương 41: Ma Thuật (19) 1 tuần trước
Chương 40: Ma Thuật (18) 1 tuần trước
Chương 39: Ma thuật (17) 1 tuần trước
Chương 38: Ma thuật (16) 1 tuần trước
Chương 37: Ma Thuật (15) 1 tuần trước
Chương 36: Ma Thuật (14) 1 tuần trước
Chương 35: Ma Thuật (13) 1 tuần trước
Chương 34: Ma Thuật (12) 1 tuần trước
Chương 33: Ma Thuật (11) 1 tuần trước
Chương 32: Ma Thuật (10) 1 tuần trước
Chương 31: Ma Thuật (9) 1 tuần trước
Chương 30: Ma Thuật (8) 1 tuần trước
Chương 29: Ma thuật (7) 1 tuần trước
Chương 28: V Ma thuật (6) 1 tuần trước
Chương 27: Ma thuật (5) 1 tuần trước
Chương 26: Ma thuật (4) 1 tuần trước
Chương 25: Ma Thuật (3) 1 tuần trước
Chương 24: Ma thuật (2) 1 tuần trước
Chương 23: Ma thuật (1) 1 tuần trước
Chương 22: Tư vị máu (end) 1 tuần trước
Chương 21: Tư vị máu(8) 1 tuần trước
Chương 20: Tư vị máu(7) 1 tuần trước
Chương 19: Tư vị máu (6) 1 tuần trước
Chương 18: Tư vị máu (5) 1 tuần trước
Chương 17: Tư vị máu (4) 1 tuần trước
Chương 16: Tư vị máu (3) 1 tuần trước
Chương 15: Tư vị máu (2) 1 tuần trước
Chương 14: Tư vị máu (1) 1 tuần trước
Chương 13: Tiểu thư giàu có (end) 1 tuần trước
Chương 12: Tiểu thư giàu có (6) 1 tuần trước
Chương 11: Tiểu thư giàu có (5) 1 tuần trước
Chương 10: Tiểu thư giàu có (4) 1 tuần trước
Chương 9: Tiểu thư giàu có(3) 1 tuần trước
Chương 8: Tiểu thư giàu có(2) 1 tuần trước
Chương 7: Tiểu thư giàu có (1) 1 tuần trước
Chương 6: Mạt thế (end) 1 tuần trước
Chương 5: Mạt Thế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Mạt Thế (4) 1 tuần trước
Chương 3: Mạt Thế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Mạt Thế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Mạt Thế (1) 1 tuần trước
Chương 50: Trốn tìm (7) 1 tuần trước
Chương 49: Trốn tìm (6) 1 tuần trước
Chương 48: Trốn tìm (5) 1 tuần trước
Chương 47: Trốn tìm (4) 1 tuần trước
Chương 46: Trốn tìm (3) 1 tuần trước
Chương 45: Trốn tìm (2) 1 tuần trước
Chương 44: Trốn tìm (1) 1 tuần trước
Chương 43: Ma thuật (end) 1 tuần trước
Chương 42: Ma thuật (20) 1 tuần trước
Chương 41: Ma Thuật (19) 1 tuần trước
Chương 40: Ma Thuật (18) 1 tuần trước
Chương 39: Ma thuật (17) 1 tuần trước
Chương 38: Ma thuật (16) 1 tuần trước
Chương 37: Ma Thuật (15) 1 tuần trước
Chương 36: Ma Thuật (14) 1 tuần trước
Chương 35: Ma Thuật (13) 1 tuần trước
Chương 34: Ma Thuật (12) 1 tuần trước
Chương 33: Ma Thuật (11) 1 tuần trước
Chương 32: Ma Thuật (10) 1 tuần trước
Chương 31: Ma Thuật (9) 1 tuần trước
Chương 30: Ma Thuật (8) 1 tuần trước
Chương 29: Ma thuật (7) 1 tuần trước
Chương 28: V Ma thuật (6) 1 tuần trước
Chương 27: Ma thuật (5) 1 tuần trước
Chương 26: Ma thuật (4) 1 tuần trước
Chương 25: Ma Thuật (3) 1 tuần trước
Chương 24: Ma thuật (2) 1 tuần trước
Chương 23: Ma thuật (1) 1 tuần trước
Chương 22: Tư vị máu (end) 1 tuần trước
Chương 21: Tư vị máu(8) 1 tuần trước
Chương 20: Tư vị máu(7) 1 tuần trước
Chương 19: Tư vị máu (6) 1 tuần trước
Chương 18: Tư vị máu (5) 1 tuần trước
Chương 17: Tư vị máu (4) 1 tuần trước
Chương 16: Tư vị máu (3) 1 tuần trước
Chương 15: Tư vị máu (2) 1 tuần trước
Chương 14: Tư vị máu (1) 1 tuần trước
Chương 13: Tiểu thư giàu có (end) 1 tuần trước
Chương 12: Tiểu thư giàu có (6) 1 tuần trước
Chương 11: Tiểu thư giàu có (5) 1 tuần trước
Chương 10: Tiểu thư giàu có (4) 1 tuần trước
Chương 9: Tiểu thư giàu có(3) 1 tuần trước
Chương 8: Tiểu thư giàu có(2) 1 tuần trước
Chương 7: Tiểu thư giàu có (1) 1 tuần trước
Chương 6: Mạt thế (end) 1 tuần trước
Chương 5: Mạt Thế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Mạt Thế (4) 1 tuần trước
Chương 3: Mạt Thế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Mạt Thế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Mạt Thế (1) 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420