Nhân Tổ
Tác giả: Lừa Con Lon Ton
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Cơ thể chứa càn khôn. Ý niệm biến vận mệnh.

Chỉ cần ta muốn, thiên địa tự nhiên hết thảy đều tuỳ ta sử dụng.

...

Tay chỉ thương khung.

Miệng phun chân ngôn.

- Ta nói: Có đan đạo.

Một sợi quy tắc sinh ra từ ngón tay của hắn. Thiên địa tự nhiên đại đạo quy tắc từng sợi rủ xuống, ôm lấy tân sinh quy tắc như người mẹ ôm lấy người con. Đan đạo lập tức xuất hiện trong trời đất.

- Ta nói: Có kiếm đạo.

Lập tức có kiếm đạo.

- Ta nói: Có trận đạo.

Lập tức có trận đạo.

… 

- Ta nói: Nhân tộc là vạn vật chi linh.

- Ta là Nhân Tổ.

ps: - Đây là truyện mà nhân tộc khốn khổ nhất mà bạn từng biết
- Main chết ngay chap đầu.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Tiến cấp 2 tuần trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 2 tuần trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 2 tuần trước
Chương 47: Hung Ma 2 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 2 tuần trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 2 tuần trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 2 tuần trước
Chương 43: Ăn cướp 2 tuần trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 2 tuần trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 1 tuần trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 2 tuần trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tuần trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 2 tuần trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 2 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 2 tuần trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 2 tuần trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 32: Ta là ai? 2 tuần trước
Chương 31: Phá trận 2 tuần trước
Chương 30: Viên đá thần bí 1 tuần trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 2 tuần trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 2 tuần trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 1 tuần trước
Chương 26: Thành Hương Ba 2 tuần trước
Chương 25: Trở về 2 tuần trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 6 ngày trước
Chương 23: Long Đàm 1 tuần trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 2 tuần trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 2 tuần trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 2 tuần trước
Chương 19: Dụ ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Thôn ma quyết 2 tuần trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 2 tuần trước
Chương 15: Huyết hồ 2 tuần trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 2 tuần trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 2 tuần trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 2 tuần trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 2 tuần trước
Chương 10: Thí luyện 2 tuần trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 2 tuần trước
Chương 8: Chiến nô 2 tuần trước
Chương 7: Mười năm 2 tuần trước
Chương 6: Rèn luyện 2 tuần trước
Chương 5: Hồn nô 2 tuần trước
Chương 4: Học tập 2 tuần trước
Chương 3: Ma giới 2 tuần trước
Chương 2: Tôn Kỳ 5 ngày trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 4 ngày trước
Chương 50: Tiến cấp 2 tuần trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 1 tuần trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 2 tuần trước
Chương 47: Hung Ma 2 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 2 tuần trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 1 tuần trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 2 tuần trước
Chương 43: Ăn cướp 2 tuần trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 2 tuần trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 2 tuần trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 2 tuần trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tuần trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 2 tuần trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 2 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 2 tuần trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 1 tuần trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 32: Ta là ai? 2 tuần trước
Chương 31: Phá trận 2 tuần trước
Chương 30: Viên đá thần bí 2 tuần trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 2 tuần trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 2 tuần trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 2 tuần trước
Chương 26: Thành Hương Ba 2 tuần trước
Chương 25: Trở về 2 tuần trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 2 tuần trước
Chương 23: Long Đàm 1 tuần trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 2 tuần trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 2 tuần trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 2 tuần trước
Chương 19: Dụ ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Thôn ma quyết 2 tuần trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 1 tuần trước
Chương 15: Huyết hồ 2 tuần trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 2 tuần trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 2 tuần trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 1 tuần trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 2 tuần trước
Chương 10: Thí luyện 2 tuần trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 2 tuần trước
Chương 8: Chiến nô 2 tuần trước
Chương 7: Mười năm 2 tuần trước
Chương 6: Rèn luyện 2 tuần trước
Chương 5: Hồn nô 2 tuần trước
Chương 4: Học tập 2 tuần trước
Chương 3: Ma giới 2 tuần trước
Chương 2: Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 2 tuần trước
Chương 50: Tiến cấp 2 tuần trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 2 tuần trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 2 tuần trước
Chương 47: Hung Ma 2 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 2 tuần trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 2 tuần trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 2 tuần trước
Chương 43: Ăn cướp 2 tuần trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 2 tuần trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 5 ngày trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 2 tuần trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tuần trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 2 tuần trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 2 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 2 tuần trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 2 tuần trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 32: Ta là ai? 2 tuần trước
Chương 31: Phá trận 2 tuần trước
Chương 30: Viên đá thần bí 2 tuần trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 3 ngày trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 2 tuần trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 2 tuần trước
Chương 26: Thành Hương Ba 2 tuần trước
Chương 25: Trở về 2 tuần trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 2 tuần trước
Chương 23: Long Đàm 6 ngày trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 2 tuần trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 2 tuần trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 1 tuần trước
Chương 19: Dụ ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 1 tuần trước
Chương 17: Thôn ma quyết 2 tuần trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 2 tuần trước
Chương 15: Huyết hồ 2 tuần trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 2 tuần trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 2 tuần trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 2 tuần trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 2 tuần trước
Chương 10: Thí luyện 2 tuần trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 2 tuần trước
Chương 8: Chiến nô 2 tuần trước
Chương 7: Mười năm 2 tuần trước
Chương 6: Rèn luyện 2 tuần trước
Chương 5: Hồn nô 2 tuần trước
Chương 4: Học tập 2 tuần trước
Chương 3: Ma giới 2 tuần trước
Chương 2: Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 2 tuần trước
Chương 50: Tiến cấp 2 tuần trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 2 tuần trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 2 tuần trước
Chương 47: Hung Ma 6 ngày trước
Chương 46: Thương thuật 2 tuần trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 2 tuần trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 2 tuần trước
Chương 43: Ăn cướp 2 tuần trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 2 tuần trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 2 tuần trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 2 tuần trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tuần trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 2 tuần trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 2 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 2 tuần trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 2 tuần trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 32: Ta là ai? 2 tuần trước
Chương 31: Phá trận 2 tuần trước
Chương 30: Viên đá thần bí 2 tuần trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 2 tuần trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 2 tuần trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 2 tuần trước
Chương 26: Thành Hương Ba 2 tuần trước
Chương 25: Trở về 1 tuần trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 2 tuần trước
Chương 23: Long Đàm 2 tuần trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 2 tuần trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 2 tuần trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 2 tuần trước
Chương 19: Dụ ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 5 ngày trước
Chương 17: Thôn ma quyết 2 tuần trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 2 tuần trước
Chương 15: Huyết hồ 2 tuần trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 2 tuần trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 2 tuần trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 2 tuần trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 2 tuần trước
Chương 10: Thí luyện 2 tuần trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 2 tuần trước
Chương 8: Chiến nô 2 tuần trước
Chương 7: Mười năm 2 tuần trước
Chương 6: Rèn luyện 2 tuần trước
Chương 5: Hồn nô 2 tuần trước
Chương 4: Học tập 2 tuần trước
Chương 3: Ma giới 2 tuần trước
Chương 2: Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 2 tuần trước
Chương 50: Tiến cấp 2 tuần trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 2 tuần trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 2 tuần trước
Chương 47: Hung Ma 2 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 2 tuần trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 2 tuần trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 2 tuần trước
Chương 43: Ăn cướp 2 tuần trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 2 tuần trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 2 tuần trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 2 tuần trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tuần trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 2 tuần trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 2 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 2 tuần trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 2 tuần trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 32: Ta là ai? 2 tuần trước
Chương 31: Phá trận 2 tuần trước
Chương 30: Viên đá thần bí 2 tuần trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 2 tuần trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 2 tuần trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 5 ngày trước
Chương 26: Thành Hương Ba 2 tuần trước
Chương 25: Trở về 2 tuần trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 2 tuần trước
Chương 23: Long Đàm 2 tuần trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 2 tuần trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 2 tuần trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 2 tuần trước
Chương 19: Dụ ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Thôn ma quyết 2 tuần trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 2 tuần trước
Chương 15: Huyết hồ 2 tuần trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 2 tuần trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 2 tuần trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 2 tuần trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 2 tuần trước
Chương 10: Thí luyện 3 ngày trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 1 tuần trước
Chương 8: Chiến nô 2 tuần trước
Chương 7: Mười năm 2 tuần trước
Chương 6: Rèn luyện 2 tuần trước
Chương 5: Hồn nô 2 tuần trước
Chương 4: Học tập 2 tuần trước
Chương 3: Ma giới 2 tuần trước
Chương 2: Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 2 tuần trước
Chương 50: Tiến cấp 2 tuần trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 2 tuần trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 2 tuần trước
Chương 47: Hung Ma 2 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 2 tuần trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 2 tuần trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 2 tuần trước
Chương 43: Ăn cướp 2 tuần trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 2 tuần trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 2 tuần trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 2 tuần trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tuần trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 2 tuần trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 2 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 2 tuần trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 2 tuần trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 32: Ta là ai? 2 tuần trước
Chương 31: Phá trận 2 tuần trước
Chương 30: Viên đá thần bí 2 tuần trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 2 tuần trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 2 tuần trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 2 tuần trước
Chương 26: Thành Hương Ba 2 tuần trước
Chương 25: Trở về 2 tuần trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 2 tuần trước
Chương 23: Long Đàm 2 tuần trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 2 tuần trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 2 tuần trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 2 tuần trước
Chương 19: Dụ ma thú 2 tuần trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 2 tuần trước
Chương 17: Thôn ma quyết 2 tuần trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 2 tuần trước
Chương 15: Huyết hồ 2 tuần trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 2 tuần trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 3 ngày trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 2 tuần trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 2 tuần trước
Chương 10: Thí luyện 5 ngày trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 2 tuần trước
Chương 8: Chiến nô 2 tuần trước
Chương 7: Mười năm 1 tuần trước
Chương 6: Rèn luyện 2 tuần trước
Chương 5: Hồn nô 2 tuần trước
Chương 4: Học tập 2 tuần trước
Chương 3: Ma giới 2 tuần trước
Chương 2: Tôn Kỳ 2 tuần trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 1 tuần trước
Chương 50: Tiến cấp 2 tuần trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 2 tuần trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 2 tuần trước
Chương 47: Hung Ma 2 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 2 tuần trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 2 tuần trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 2 tuần trước
Chương 43: Ăn cướp 2 tuần trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 2 tuần trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 2 tuần trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 2 tuần trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tuần trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 2 tuần trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 2 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 2 tuần trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 2 tuần trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 32: Ta là ai? 5 tháng trước
Chương 31: Phá trận 5 tháng trước
Chương 30: Viên đá thần bí 5 tháng trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 5 tháng trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 5 tháng trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 5 tháng trước
Chương 26: Thành Hương Ba 5 tháng trước
Chương 25: Trở về 5 tháng trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 5 tháng trước
Chương 23: Long Đàm 5 tháng trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 5 tháng trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 5 tháng trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 5 tháng trước
Chương 19: Dụ ma thú 5 tháng trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 5 tháng trước
Chương 17: Thôn ma quyết 5 ngày trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 5 tháng trước
Chương 15: Huyết hồ 5 tháng trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 5 tháng trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 2 tuần trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 5 tháng trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 5 tháng trước
Chương 10: Thí luyện 3 ngày trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 5 tháng trước
Chương 8: Chiến nô 5 tháng trước
Chương 7: Mười năm 5 tháng trước
Chương 6: Rèn luyện 5 tháng trước
Chương 5: Hồn nô 5 tháng trước
Chương 4: Học tập 5 tháng trước
Chương 3: Ma giới 5 tháng trước
Chương 2: Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 5 tháng trước
Chương 50: Tiến cấp 5 tháng trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 2 tháng trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 3 ngày trước
Chương 47: Hung Ma 5 tháng trước
Chương 46: Thương thuật 5 tháng trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 5 tháng trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 3 tháng trước
Chương 43: Ăn cướp 4 tháng trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 5 tháng trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 5 tháng trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 5 tháng trước
Chương 39: Luyện đan không khó 5 tháng trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 5 tháng trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 1 tuần trước
Chương 36: Con đường khác 2 tuần trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 5 tháng trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 5 tháng trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 32: Ta là ai? 5 tháng trước
Chương 31: Phá trận 5 tháng trước
Chương 30: Viên đá thần bí 5 tháng trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 5 tháng trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 5 tháng trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 5 tháng trước
Chương 26: Thành Hương Ba 5 tháng trước
Chương 25: Trở về 2 tuần trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 5 tháng trước
Chương 23: Long Đàm 5 tháng trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 5 tháng trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 5 tháng trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 5 tháng trước
Chương 19: Dụ ma thú 5 tháng trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 5 tháng trước
Chương 17: Thôn ma quyết 5 tháng trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 5 tháng trước
Chương 15: Huyết hồ 5 tháng trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 5 ngày trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 5 tháng trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 5 tháng trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 5 tháng trước
Chương 10: Thí luyện 5 tháng trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 3 tháng trước
Chương 8: Chiến nô 5 tháng trước
Chương 7: Mười năm 5 tháng trước
Chương 6: Rèn luyện 5 tháng trước
Chương 5: Hồn nô 5 tháng trước
Chương 4: Học tập 5 tháng trước
Chương 3: Ma giới 5 tháng trước
Chương 2: Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 5 tháng trước
Chương 50: Tiến cấp 2 tháng trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 5 tháng trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Hung Ma 1 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 3 ngày trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 5 tháng trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 5 tháng trước
Chương 43: Ăn cướp 5 tháng trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 5 tháng trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 3 ngày trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 5 tháng trước
Chương 39: Luyện đan không khó 2 tháng trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 5 tháng trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 5 tháng trước
Chương 36: Con đường khác 5 tháng trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 5 tháng trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 5 tháng trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 32: Ta là ai? 5 tháng trước
Chương 31: Phá trận 5 tháng trước
Chương 30: Viên đá thần bí 5 tháng trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 5 tháng trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 5 tháng trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 5 ngày trước
Chương 26: Thành Hương Ba 5 tháng trước
Chương 25: Trở về 5 tháng trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 5 tháng trước
Chương 23: Long Đàm 5 tháng trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 5 tháng trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 5 tháng trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 5 tháng trước
Chương 19: Dụ ma thú 5 tháng trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 5 tháng trước
Chương 17: Thôn ma quyết 5 tháng trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 5 tháng trước
Chương 15: Huyết hồ 5 tháng trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 2 tháng trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 5 tháng trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 5 tháng trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 5 tháng trước
Chương 10: Thí luyện 5 tháng trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 5 tháng trước
Chương 8: Chiến nô 5 tháng trước
Chương 7: Mười năm 5 tháng trước
Chương 6: Rèn luyện 4 tháng trước
Chương 5: Hồn nô 5 tháng trước
Chương 4: Học tập 5 ngày trước
Chương 3: Ma giới 5 tháng trước
Chương 2: Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 5 tháng trước
Chương 50: Tiến cấp 5 tháng trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 5 tháng trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Hung Ma 2 tuần trước
Chương 46: Thương thuật 6 ngày trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 5 tháng trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 5 tháng trước
Chương 43: Ăn cướp 5 tháng trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 3 ngày trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 3 ngày trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 5 tháng trước
Chương 39: Luyện đan không khó 6 ngày trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 5 tháng trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 5 tháng trước
Chương 36: Con đường khác 5 tháng trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 5 tháng trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 5 tháng trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 32: Ta là ai? 5 tháng trước
Chương 31: Phá trận 5 tháng trước
Chương 30: Viên đá thần bí 5 tháng trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 5 tháng trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 5 tháng trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 4 tháng trước
Chương 26: Thành Hương Ba 5 tháng trước
Chương 25: Trở về 1 tháng trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 5 tháng trước
Chương 23: Long Đàm 5 ngày trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 5 tháng trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 5 tháng trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 1 tuần trước
Chương 19: Dụ ma thú 5 tháng trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 5 tháng trước
Chương 17: Thôn ma quyết 1 tuần trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 5 tháng trước
Chương 15: Huyết hồ 5 tháng trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 5 tháng trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 5 tháng trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 5 tháng trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 5 tháng trước
Chương 10: Thí luyện 5 tháng trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 5 tháng trước
Chương 8: Chiến nô 3 ngày trước
Chương 7: Mười năm 6 ngày trước
Chương 6: Rèn luyện 5 tháng trước
Chương 5: Hồn nô 3 tháng trước
Chương 4: Học tập 5 tháng trước
Chương 3: Ma giới 5 tháng trước
Chương 2: Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 5 tháng trước
Chương 50: Tiến cấp 5 tháng trước
Chương 49: Huyền bí Thiên Linh 1 tháng trước
Chương 48: Thương pháp tam chiêu 5 tháng trước
Chương 47: Hung Ma 5 tháng trước
Chương 46: Thương thuật 5 tháng trước
Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói 2 tháng trước
Chương 44: Lần đầu luyện khí 5 tháng trước
Chương 43: Ăn cướp 3 tháng trước
Chương 42: Điệu thấp mà sống 3 tháng trước
Chương 41: Thiên tài luyện đan 5 tháng trước
Chương 40: Luôn có bọn đạo chích 5 tháng trước
Chương 39: Luyện đan không khó 5 tháng trước
Chương 38: Luyện đan không dễ 5 tháng trước
Chương 37: Đột phá cảnh giới 5 tháng trước
Chương 36: Con đường khác 5 tháng trước
Chương 35: Thân phận hoàn hảo 3 tháng trước
Chương 34: Trở về thành Thực Nguyệt 3 tháng trước
Chương 33: Ta là Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 32: Ta là ai? 5 tháng trước
Chương 31: Phá trận 5 tháng trước
Chương 30: Viên đá thần bí 5 tháng trước
Chương 29: Bảo vật hoa mắt 5 tháng trước
Chương 28: Triều Thiên Ca 5 tháng trước
Chương 27: Mộ cổ xuất thế 5 tháng trước
Chương 26: Thành Hương Ba 5 tháng trước
Chương 25: Trở về 5 tháng trước
Chương 24: Nguyệt tinh hoa 5 tháng trước
Chương 23: Long Đàm 5 tháng trước
Chương 22: Thu nhập thảo dược 5 tháng trước
Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô 5 tháng trước
Chương 20: Ma thú mộ cốt 5 tháng trước
Chương 19: Dụ ma thú 5 tháng trước
Chương 18: Xâm nhập Liên Vân sơn mạch 1 tháng trước
Chương 17: Thôn ma quyết 5 tháng trước
Chương 16: Hạt giống cảm xúc 5 tháng trước
Chương 15: Huyết hồ 5 tháng trước
Chương 14: Tham gia thí luyện tràng 5 tháng trước
Chương 13: Lễ hội đầu năm 5 tháng trước
Chương 12: Trở lên mạnh mẽ 3 tháng trước
Chương 11: Tiến sâu vào trong sơn mạch 3 tháng trước
Chương 10: Thí luyện 5 tháng trước
Chương 9: Bạo Hồn đan 5 tháng trước
Chương 8: Chiến nô 5 tháng trước
Chương 7: Mười năm 5 tháng trước
Chương 6: Rèn luyện 5 tháng trước
Chương 5: Hồn nô 5 tháng trước
Chương 4: Học tập 5 tháng trước
Chương 3: Ma giới 5 tháng trước
Chương 2: Tôn Kỳ 5 tháng trước
Chương 1: Nhân tộc số phận 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420