Đế Bá
Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
Thể loại: Huyền Huyễn
Nguồn: Tàng Thư Viện, Vip Văn Đàn
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

... ... ... ... ...

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 giờ trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 7 tháng trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 7 tháng trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 2 tuần trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 5 tháng trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 2 tháng trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 6 tháng trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 5 tháng trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 tháng trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 8 tháng trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 4 tháng trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 8 tháng trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 7 tháng trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 2 tháng trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 6 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 7 tháng trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 7 tháng trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 8 tháng trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 tháng trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 6 tháng trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 7 tháng trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 4 tháng trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 3 tháng trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 6 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 7 tháng trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 7 tháng trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 7 tháng trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 7 tháng trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 tháng trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 4 tháng trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 7 tháng trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 7 tháng trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 tháng trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 tháng trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 6 tháng trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 6 tháng trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 5 tháng trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 7 tháng trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 7 tháng trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 tháng trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 6 tháng trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 4 tháng trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 8 tháng trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 10 tháng trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 4 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 5 tháng trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 7 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 7 tháng trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 6 tháng trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 5 tháng trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 10 tháng trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 7 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 5 tháng trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 2 tuần trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 6 tháng trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 4 tháng trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 4 tháng trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 tháng trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 2 tháng trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 4 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 5 tháng trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 5 tháng trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 5 tháng trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 5 tháng trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 2 tháng trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 6 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 tháng trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 7 tháng trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 6 tháng trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 tháng trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 6 tháng trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 6 tháng trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 7 tháng trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 6 tháng trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 6 tháng trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 3 tháng trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 6 tháng trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 7 tháng trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 10 tháng trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 9 tháng trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 7 tháng trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 8 tháng trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 7 tháng trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 7 tháng trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 5 tháng trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 5 tháng trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 6 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 5 tháng trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 7 tháng trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 4 tháng trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 3 tháng trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 6 tháng trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 tháng trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 3 tháng trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 5 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 7 tháng trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 3 tháng trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 6 tháng trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 tháng trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 6 tháng trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 6 tháng trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 3 tháng trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 3 tháng trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 4 tháng trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 5 tháng trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 4 ngày trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 3 tháng trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 5 tháng trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 6 tháng trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 6 tháng trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 6 tháng trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 2 tháng trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 6 tháng trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 8 tháng trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 2 tháng trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 4 tháng trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 6 tháng trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 4 tháng trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 tuần trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 6 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 6 tháng trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 6 tháng trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 6 tháng trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 7 tháng trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 3 tháng trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 4 tháng trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 8 tháng trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 7 tháng trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 5 tháng trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 6 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 4 tháng trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 10 tháng trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 5 tháng trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 4 tháng trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 5 tháng trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 7 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 4 tháng trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 7 tháng trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 6 tháng trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 8 tháng trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 6 tháng trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 2 tháng trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 tháng trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 2 tháng trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 4 tháng trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 5 tháng trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 7 tháng trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 tháng trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 5 tháng trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 8 tháng trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 tháng trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 4 tháng trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 5 tháng trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 tháng trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 6 tháng trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 7 tháng trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 tháng trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 7 tháng trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 2 tháng trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 7 tháng trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 7 tháng trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 6 tháng trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 5 tháng trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 6 tháng trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 4 tháng trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 10 tháng trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 2 tháng trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 10 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 7 tháng trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 5 tháng trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 10 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 2 tháng trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 8 tháng trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 7 tháng trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 7 tháng trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 3 tháng trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 3 tuần trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 10 tháng trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 6 tháng trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 4 tháng trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 5 tháng trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 7 tháng trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 7 tháng trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 4 tuần trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 6 tháng trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 5 tháng trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 3 ngày trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 6 tháng trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 8 tháng trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 10 tháng trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 7 tháng trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 6 tháng trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 7 tháng trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 6 tháng trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 8 tháng trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 4 tháng trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 tuần trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 10 tháng trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 6 tháng trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 5 tháng trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 2 tuần trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 4 tháng trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 10 tháng trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 2 tháng trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 7 tháng trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 tháng trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 5 tháng trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 7 tháng trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 3 tuần trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 10 tháng trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 3 tháng trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 tuần trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 5 tháng trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 6 tháng trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ) 1 năm trước
Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa phương (thượng) 1 năm trước
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 15: Kì tích trong tay ta (thượng) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng) 1 năm trước
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (2) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (1) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 10: Giết người không chớp mắt (2) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 9: Giết người không chớp mắt (1) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 8: Cửu Thánh yêu môn (2) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 7: Cửu Thánh yêu môn (1) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 6: Vị hôn thê (2) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 5: Vị hôn thê (1) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (2) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (1) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 2: Tam Quỷ Gia (2) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 1: Tam Quỷ Gia (1) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 76: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (2) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 75: Truyền Đạo Thụ Nghiệp (1) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (3) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (2) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược (3) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược (2) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 43: Mưu lược của Đại trưởng lão (1) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ) 1 năm trước
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng) 1 năm trước
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng) 1 năm trước
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ) 1 năm trước
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ) 1 năm trước
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng) 1 năm trước
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng) 1 năm trước
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ) 1 năm trước
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ) 1 năm trước
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng) 1 năm trước
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng) 1 năm trước
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ) 1 năm trước
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ) 1 năm trước
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng) 1 năm trước
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng) 1 năm trước
Chương 22: Thánh động (hạ) 1 năm trước
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ) 1 năm trước
Chương 21: Thánh Động (thượng) 1 năm trước