Trần Duyên
Tác giả: Yên Vũ Giang Nam
Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn
Nguồn: Vip Văn Đàn
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Nhóm dịch: Huntercd
Chú ý: Truyện có nội dung là hình ảnh, khuyến khích nên đọc bằng máy tính/máy tính bảng

Nhân vật chính của Trần Duyên là một tiểu tử bồi bàn của một khách sạn bí ẩn có cái tên rất uy phong: "Long Môn". Tên hắn là Kỷ Nhược Trần, có được tư chất thông minh, không hiểu vì cố ý hay vô tình mà hắn bị cả tu chân giới nhận nhầm là Trích Tiên (Tiên nhân xuống trần gian), là đối tượng mà cả tu chân giới thèm thuồng tranh đoạt.

Chính nhờ cơ duyên đó, hắn mơ hồ bước vào con đường đại đạo, từng bước vấn đỉnh thế giới tu chân kỳ ảo.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Năm xưa 5 4 ngày trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 2 tháng trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 1 tuần trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước
Chương 50: Năm xưa 5 1 tuần trước
Chương 49: Năm xưa 4 1 tuần trước
Chương 48: Năm xưa 3 1 tuần trước
Chương 47: Năm xưa 2 1 tuần trước
Chương 46: Năm xưa 1 1 tuần trước
Chương 45: Tuế khảo 6 1 tuần trước
Chương 44: Tuế khảo 5 1 tuần trước
Chương 43: Tuế khảo 4 1 tuần trước
Chương 42: Tuế khảo 3 1 tuần trước
Chương 41: Tuế khảo 2 1 tuần trước
Chương 40: Tuế khảo 1 1 tuần trước
Chương 39: Mưa gió nổi lên 5 1 tuần trước
Chương 38: Mưa gió nổi lên 4 1 tuần trước
Chương 37: Mưa gió nổi lên 3 1 tuần trước
Chương 36: Mưa gió nổi lên 2 1 tuần trước
Chương 35: Mưa gió nổi lên 1 1 tuần trước
Chương 34: Khói sóng 4 1 tuần trước
Chương 33: Khói sóng 3 1 tuần trước
Chương 32: Khói sóng 2 1 tuần trước
Chương 31: Khói sóng 1 1 tuần trước
Chương 30: Xuân thủy 4 1 tuần trước
Chương 29: Xuân thủy 3 1 tuần trước
Chương 28: Xuân thủy 2 1 tuần trước
Chương 27: Xuân thủy 1 1 tuần trước
Chương 26: Rối loạn 5 1 tuần trước
Chương 25: Rối loạn 4 1 tuần trước
Chương 24: Rối loạn 3 1 tuần trước
Chương 23: Rối loạn 2 1 tuần trước
Chương 22: Rối loạn 1 1 tuần trước
Chương 21: Sơ ngộ 7 1 tuần trước
Chương 20: Sơ ngộ 6 1 tuần trước
Chương 19: Sơ ngộ 5 1 tuần trước
Chương 18: Sơ ngộ 4 1 tuần trước
Chương 17: Sơ ngộ 3 1 tuần trước
Chương 16: Sơ ngộ 2 1 tuần trước
Chương 15: Sơ ngộ 1 1 tuần trước
Chương 14: Đạo đồ 4 1 tuần trước
Chương 13: Đạo đồ 3 1 tuần trước
Chương 12: Đạo đồ 2 1 tuần trước
Chương 11: Đạo đồ 1 1 tuần trước
Chương 10: Nghịch duyên 6 1 tuần trước
Chương 9: Nghịch duyên 5 1 tuần trước
Chương 8: Nghịch duyên 4 1 tuần trước
Chương 7: Nghịch duyên 3 1 tuần trước
Chương 6: Nghịch duyên 2 1 tuần trước
Chương 5: Nghịch duyên 1 tuần trước
Chương 4: Đoạn trường 4 1 tuần trước
Chương 3: Đoạn trường 3 1 tuần trước
Chương 2: Đoạn trường 2 2 tháng trước
Chương 1: Đoạn trường 1 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420