Carbon credit sẽ giúp Việt Nam thu lợi lớn?

Việt Nam có thể thu được khoảng 1.300 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 5,15 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho Tổ chức Emergent (đại diện Liên minh LEAF) với giá tối thiểu 10 USD/tấn theo thỏa thuận đang được đàm phán.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Thế giới với giá 5 USD/tấn năm ngoái, và đang tìm đối tác để chuyển nhượng thêm 5,91 triệu tấn CO2 dư lại.

Các tín chỉ carbon rừng này được tạo ra từ các hoạt động giảm mất rừng, trồng rừng mới và quản lý rừng tốt hơn. Thị trường tín chỉ carbon cho phép các quốc gia, doanh nghiệp mua bán quyền phát thải khí nhà kính để đạt mục tiêu giảm phát thải.