Hiểu về Tín chỉ Carbon

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại chứng chỉ đại diện cho quyền phát thải một lượng khí nhà kính tương đương với 1 tấn khí CO2 trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm. Đây là một công cụ của các cơ chế thị trường được áp dụng để giảm lượng khí nhà kính phát thải vào khí quyển nhằm hạn chế hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

Các tín chỉ carbon được mua bán trên thị trường giữa các bên phát thải khí nhà kính (như nhà máy, doanh nghiệp) và các bên có khả năng hấp thụ hay giảm khí nhà kính (như dự án trồng rừng, năng lượng tái tạo). Điều này giúp khuyến khích các bên phát thải cố gắng giảm lượng khí thải, hoặc mua tín chỉ từ các bên làm công tác bảo vệ môi trường.

Hệ thống tín chỉ carbon là một trong những cơ chế quan trọng của thỏa thuận Nghị định thư Kyoto nhằm kiểm soát phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên phạm vi toàn cầu.